Created with Lunacy Katalóg Created with Lunacy Katalóg

Reklamačný poriadok

(§ 273 Obchodného zákonníka, § 612 a vyššie Občianskeho zákonníka)

I. Všeobecné ustanovenia

Uplatnenie a postup vybavenia reklamácie bude podliehať nadradeným predpisov v zákonoch uvedených v Občianskom zákonníku č. 40/1964 Zb., podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa a bude sa vzťahovať iba na tovar, ktorý bol zakúpený v spoločnosti CECH Company s.r.o., so sídlom Mierová 1742, Čadca, v prevádzke Papiernictvo CECH Company s.r.o., Stred 58, 023 54 Turzovka (ďalej len Papiernictvo CECH Company s.r.o.), ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.

K zakúpenému tovaru je priložený daňový doklad o kúpe, prípadne záručný list, na ktorom sú uvedené identifikačné, resp. sériové čísla a záručná doba. Ak to umožňuje povaha veci, bude vydaný zákazníkovi len doklad o kúpe tovaru. V tom prípade bude k vybaveniu reklamácie postačovať len doklad o kúpe.

 

II. Záručné podmienky

a/ Dĺžka záruky v mesiacoch je uvedená na záručnom liste. Ak nie je vyznačená záručná doba u niektorej položky tovaru, tak sa poskytuje záruka 24 (slovom: dvadsaťštyri) mesiacov (výnimkou sú výrobky s obmedzenou dobou (viď bod 2, odsek j.). Táto doba začína dňom vystavenia dokladu o kúpe tovaru a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave a jej doba je doba od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. V prípade výmeny tovaru nemusí zákazník obdržať úplne nový výrobok, ale vymenený výrobok bude mať minimálne rovnaké parametre ako reklamovaný tovar.

 

b/ Záruka sa vzťahuje na všetky viditeľné aj skryté poškodenia tovaru, ktoré nie sú zlučiteľné s jeho funkčnosťou, úžitkovými a estetickými vlastnosťami. Pri tovare, kde je to nevyhnutné, vystaví predávajúci záručný list, ktorý kupujúci obdrží spolu s tovarom. Pri ostatnom tovare kupujúci preukazuje pôvod tovaru faktúrou (dodacím listom), blokom z registračnej pokladnice. Kvôli tomu je kupujúci povinný si tento doklad a obal reklamovaného tovaru počas trvania záruky ponechať a uschovať.

 

c/ Kupujúci je povinný si tovar prezrieť po jeho prevzatí bez zbytočného odkladu. Prevzatím rozumieme odovzdanie tovaru prepravcom zákazníkovi. Zároveň je povinný oznámiť predávajúcemu hneď po uskutočnení kontroly dodaného tovaru všetky nedostatky (poškodenia), ktoré zistil alebo pri odbornej kontrole bolo možné zistiť. Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru s údajmi na faktúre či dodacom liste, je nevyhnutné podať o tomto stave správu predávajúcemu do troch pracovných dní od dňa prevzatia tovaru (objednávky).

 

d/ Kupujúci je povinný oznámiť zistené nedostatky predávajúcemu písomne na adrese predávajúceho. V oznámení kupujúci musí uviesť zistené nedostatky (charakteristika, ako sa prejavujú) a musí uviesť nárok, ktorý v dôsledku škody uplatňuje. Kupujúci v dôsledku poškodenia tovaru môže uplatniť nasledujúce kroky: dodanie chýbajúceho tovaru, opravu tovaru, výmenu poškodeného tovaru, primeranú zľavu z nákupnej ceny tovaru, odstúpenie od zmluvy (nárok na odstúpenie od zmluvy je uskutočniteľný iba v prípade, ak ani jedno z vyššie spomenutých riešení nie je realizovateľné).

e/ Reklamačný formulár pošle kupujúci písomne poštou na adresu predajcu, prípadne mailom na adresu: office@cechcompany.sk.

 

f/ Odberateľ doručí na vlastné náklady a riziko reklamovaný tovar na adresu prevádzky Papiernictva CECH Company s.r.o., alebo na inú dodávateľom určenú adresu. Tovar musí byť v pôvodnom obale v kompletnom stave vrátane príručiek a ostatného príslušenstva. Ku každému tovaru musí predložiť doklad o kúpe tovaru spolu so záručným listom, ak bol vydaný.

 

g/ Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

  • poškodením tovaru pri preprave – takého škody je nutné riešiť s prepravcom pri preberaní tovaru
  • porušením ochranných pečatí a garančných nálepiek, ak sa nachádzajú na výrobku
  • mechanickým poškodením, neodbornou inštaláciou, manipuláciu a obsluhou
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami určenému prostrediu
  • ak tovar bol poškodený živlami (voda, oheň, blesk,..) alebo tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo poškodený iným vonkajším vplyvom.

 

h/ V prípade neoprávnenej reklamácie tovaru spotrebiteľom je predávajúci oprávnený účtovať spotrebiteľovi prácu nutnú k otestovaniu tovaru v sadzbe 12,--  € bez DPH za každú aj začatú hodinu práce.

 

i/ Spoločnosť CECH Company s.r.o. si vyhradzuje právo nahradiť zlé a neopraviteľné výrobky za tovar s rovnakými parametrami.

 

j/ Na spotrebný materiál (perá, ceruzky, strúhadlá, popisovače, a pod.) je poskytovaná obmedzená záruka, ktorá je stanovená osobitne podľa typu tovaru a daného výrobcu.

 

k/ V prípade mimozáručnej opravy má spoločnosť  CECH Company s.r.o. právo na náhradu vzniknutých servisných nákladov spojených s manipuláciou a diagnostikovaním poruchy, aj keď sa neskôr ukáže, že oprava chyby bola nerentabilná alebo neopraviteľná. Sadzba je 12,- € bez DPH za každú aj začatú hodinu práce.

 

l/ Na tovar je bežná reklamačná lehota 30 dní (slovom: tridsať) kalendárnych dní odo dňa prevzatia, resp. doručenia tovaru predávajúcemu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodol inak. (Občianskym zákonníkom stanovená reklamačná lehota neplatí v prípade obchodných vzťahov podliehajúcich Obchodnému zákonníku.)

 

III. Vrátenie tovaru

OSOBNÝ ODBER:

Zákazník môže vrátiť tovar iba v prípadoch, ak:

  • dostal iný tovar ako je vystavený na doklade
  • dostal iný tovar ako si objednal.

Uplatniť si môže návrat tovaru do 3 (slovom: troch) kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Tovar musí byť nepoškodený, bez známok používania lebo opotrebovania a musí byť v pôvodnom obale a so všetkým príslušenstvom.

 

INTERNETOVÉ OBJEDNÁVKY:

Zákazník má právo na vrátenie tovaru do 14 dní od prevzatia. Tovar musí byť nepoškodený a neotvorený.

Dobre zabalený tovar zasielajte* na adresu:

 

CECH Company s.r.o.

Mierová 1742

02201 Čadca

 

* zásielky s dobierkou nebudú akceptované

 

IV. Použiteľné právo, záverečné ustanovenia

a/ Pre tento reklamačný poriadok a všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim rieši zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinnosti budú riešené mimosúdnou cestou formou dosiahnutia zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym dokumentom. Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Ak by napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade sporu je príslušný pre jeho rozhodnutie obchodný súd v sídle predávajúceho.

 

b/ Tento reklamačný poriadok vstupuje do platnosti dňa 1.2.2016. Spoločnosť CECH Company s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny tohto reklamačného poriadku.