Created with Lunacy Katalóg Created with Lunacy Katalóg

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre internetový obchod spravovaný spoločnosťou CECH Company s.r.o. na www.cechcompany.sk, a upravujú vzťah medzi spoločnosťou CECH Company s.r.o. , sídlom Mierová 1742, 02201 Čadca, IČO: 36378119, IČ DPH: 2020101941, zapísanej v Obchodnom registri Okr. Súdu v Žiline Vl.č.: 10940/L ako predávajúcim a zákazníkom, ako kupujúcim, (ďalej len predávajúci a kupujúci), pri dodávkach tovaru a služieb.

Kupujúci objednaním tovaru, služieb od predávajúceho, v plnom rozsahu súhlasí so znením nižšie uvedených Obchodných podmienok , príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.


Objednávky

Objednávku tovaru možno doručiť telefonicky a emailom na info@cechcompany.skoffice@cechcompany.sk, alebo prostredníctvom internetového obchodu na stránke www.cechcompany.sk. Na objednávke je potrebné uviesť:

 • meno a priezvisko kupujúceho
 • poštovú adresu pre doručenie tovaru (ulica, číslo, mesto, PSČ)
 • telefónne číslo a e-mail
 • názov tovaru príp. kód výrobku (pre obj. telefonicky, e-mailom, faxom)
 • počet kusov z každej položky tovaru (pre obj. telefonicky, e-mailom, faxom)
 • spôsob úhrady za tovar (dobierka, prevod na účet, platba kartou, hotovosť na predajnom mieste
 • spôsob prepravy a prevzatia tovaru (Slovenská pošta, kuriér, osobný odber)

Pre právnické osoby, živnostníkov musí obsahovať aj:

 • IČO a ak je platcom DPH aj IČ DPH spoločnosti
 • kontaktnú osobu
 • fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

V prípade neuvedenia spôsobu dopravy a platby si predávajúci vyhradzuje právo na určenie spôsobu dopravy a platby. Prijatím objednávky e-mailom od kupujúceho a jej potvrdením predávajúcim, dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Ceny

Ceny sa štandardne uvádzajú v internetovom obchode s DPH a bez DPH, ak nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien pri zmenách cien od dodávateľov alebo pri legislatívnych zmenách. Pre zaregistrované právnické osoby, živnostníkov sa ceny na nákup tovaru a služieb môžu upraviť po vzájomnej dohode. Na vybrané skupiny produktov a akciové produkty sa individuálne a dodatočné zľavy nevzťahujú, ak nie je dohodnuté inak. Pre zvýhodnené skupiny – školy a výchovnovzdelávacie zariadenia detí a mládeže platí automatická počiatočná zľava 5%.

Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar a služby vrátane nákladov na doručenie.

Platba prevodom na faktúru

Splatnosť faktúr je 10 kalendárnych dní, ak nie je dohodnuté inak. V prípade zlej platobnej disciplíny kupujúceho si predávajúci vyhradzuje právo zmeniť spôsob platby. U nových zákazníkov vyžaduje predávajúci platbu vopred alebo v hotovosti.

Platba vopred

Sa uskutočňuje prostredníctvom bankového prevodu na základe zálohovej (proforma) faktúry. Po pripísaní príslušného objemu financií na účet dodávateľa je tovar pripravený na dodanie. V prípade, že tovar nie je do 5 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry uhradený, objednávka je zrušená.

PRIMA Banka IBAN:SK09 5600 0000 0077 9370 5001

Platba v hotovosti

Odberateľ môže tovar uhradiť v hotovosti na odbernom mieste a dostane príslušný pokladničný doklad o nákupe.

V prípade objednávky tovarov, ktoré nie sú v danom množstve bežne dostupné na sklade predávajúceho alebo sú označené „záloha“, je kupujúci povinný zložiť zálohu vo výške 50% z ceny tovaru s DPH (ak nie je dohodnuté inak) pri doručení záväznej písomnej objednávky.

Dodanie tovaru

Tovar možno objednávať a osobne prevziať v pracovné dni v čase od 8.00 do 16.00 na predajných miestach predávajúceho, doručiť predávajúcim poštou alebo prepravnou službou.

Spôsoby dodania tovaru, dodacie lehoty

Dodanie objednaného tovaru zabezpečujeme vlastným rozvozom, poštou alebo prepravnou spoločnosťou. Tovar si môžete prevziať aj osobne v našej predajni , ktorú určíte ako odberné miesto. Pri objednávke doručenej v pracovné dni do 12:00 predávajúci zabezpečí expedíciu tovaru zo svojho skladu do 48 hod. Ak tovar nie je dostupný, alebo nie je na sklade v požadovanom množstve predávajúci to oznámi kupujúcemu a navrhne termín dodania.

V prípade, že celá objednávka nie je vybavená z dôvodu nedostatku tovaru, poplatok za doručenie účtujeme len pri odoslaní prvej časti zásielky.

Pokiaľ kupujúci zistí nekompletnosť dodávky alebo zámenu sortimentu, je povinný oznámiť tieto skutočnosti pri osobnom odbere ihneď, pri prevzatí rozvozom alebo prepravnou službou do dvoch pracovných dní od prevzatia tovaru. Inak je dodávka považovaná za kompletnú a bez chýb.

Upozornenie pri preberaní tovaru:

Pri zjavnom poškodení tovaru počas prepravy je kupujúci povinný urobiť písomný záznam o povahe škody s prepravcom, resp. poškodený tovar neprevziať.

 • kupujúci skontroluje neporušenosť obalu a baliacej pásky.
 • ak je obal alebo páska poškodená, skontroluje obsah zásielky s prepravcom.
 • v prípade poškodenia tovaru spíše ihneď s prepravcom protokol o škode, alebo zásielku neprevezmite. Inak reklamácia ohľadne poškodenia nebude uznaná!

Zrušenie objednávky

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak objednaný tovar nie je dostupný. Predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná suma vrátená na jeho účet v lehote 10 kalendárnych dní.

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu, ktorá preukázateľne vznikla v súvislosti so zaobstaraním tovaru a služieb uvedených v objednávke.

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia. Tovar môžete bez udania dôvodu vrátiť za predpokladu, že nebol používaný a je zabalený v originálnom balení.

Právo na odstúpenie od zmluvy je povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na formulár odstúpenie od zmluvy.

Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu CECH Company s.r.o. , Mierová 1742, 02201 Čadca. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za akceptovateľnú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Kúpnu cenu predávajúci vráti kupujúcemu najneskôr do 14 dní po obdržaní vráteného tovaru na účet, ktorý uviedol kupujúci, pokiaľ sa nedohodne inak. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy bude tovar vrátený na náklady kupujúceho.

Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar poštou alebo prepravnou spoločnosťou na vlastné náklady.

Záručné podmienky

Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť reklamácia uplatnená do konca záručnej doby, ktorá je uvedená na záručnom liste. Po uplynutí záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záruku možno uplatniť iba v prípade vrátenia chybného tovaru s príslušenstvom spolu s kópiou dodacieho listu alebo daňového dokladu a vyplneným reklamačným listom. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu hradí kupujúci a náklady na prepravu späť ku kupujúcemu hradí predávajúci.

Záručné a pozáručné opravy

Zákazník si môže uplatniť záručnú opravu v autorizovaných opravovniach uvedených výrobcom na príbalovom letáku, alebo prostredníctvom predajcu.

Záručné a pozáručné opravy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianského zákonníka.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje, že údaje ktoré poskytol kupujúci budú použité v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, udeľuje kupujúci svoj súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených iba za účelom naplnenia obsahu zmluvy, že poskytnuté údaje nebudú využité inak ani poskytnuté tretím osobám.

Posielanie informácií

V registračnom formulári kupujúci uvedie, či si praje dostávať od predávajúceho informácie o novinkách a akciách. Takéto informácie posiela predávajúci maximálne jeden krát mesačne.

Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito Obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok prečítal, s ich obsahom sa oboznámil a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Reklamačný poriadok

Reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok s ktorými je kupujúci povinný sa zoznámiť ešte pred uzavretím kúpnej zmluvy.

Kupujúci je povinný predávajúcemu reklamovať chyby tovaru bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka. Reklamácie na zjavné závady (nekompletnosť výrobku, prasknutý plast, poškriabaný povrch akceptuje predávajúci do 14 dní od prevzatia tovaru.

Reklamácia sa nevzťahuje na chyby, ktoré vznikli používaním tovaru:

 • mechanickým poškodením tovaru
 • elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky)
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené
 • neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti, údržby o tovar
 • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami
 • prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov určených výrobcom
 • tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom alebo veľmi znečistený
 • tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou

Ak dodávateľ vyexpeduje odberateľovi iný tovar, ako je uvedené na dodacom liste alebo daňovom doklade, alebo počet kusov je iný, ako počet ks na dodacom liste alebo daňovom doklade, je povinný odberateľ túto skutočnosť oznámiť ihneď, najneskôr do 2 dní dodávateľovi.

K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť doklad o kúpe a dodaní tovaru, ktorého závady sú reklamované a preukázať oprávnenie k uplatneniu reklamácie vyplneným reklamačným listom.